KVKK

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İNDİR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın hasta, velisi/vasi veya yakını,

Doktorunuz sizi yapılacak olan veya planlanan tanı, tedavi, danışmanlık uygulamaları ve kişisel verilerinizin korunması hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmektedir. Lütfen bu aydınlatma metnini dikkatlice okuyun.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İrgil olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında , KVKK’nın 5 ve 6. maddesinden doğan açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz. KVKK’nın amacı kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu kanun ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları hukuken belirlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatları verilmiştir. KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da taahhüt etmekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında sizi bilgilendireceğiz.

İşbu metinde bahsedilen kişisel veri kavramı, öz niteliklilik kişisel veriyi de kapsayıp, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir (Örnek: Ad/soyad, doğum yeri ve tarihi, e-mail adresi, özgeçmiş, kimlik numarası ve çeşitli kimlik verileri ve belgeleri, IP adresi, fotoğraf , biyometrik ve genetik veriler, kılık kıyafet, dernek,vakıf, sendika üyeliği, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini mezhebi, diğer inançları, cinsel hayat ve sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri,iban numarası gibi finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, fotoğraflarınız, görüntünüz, ses/kamera kaydınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz  vb.).

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Tanı-tedavi ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanız sırasında hekiminizin görevini icra edebilmesi için tarafınızdan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

Gerekli durumlarda tıbbi laboratuvar sonuçlarınız, radyolojik tetkik sonuçlarınız, özgeçmişiniz gibi sağlığınıza ve demografik bilgilerinize yönelik veriler hekim tarafından istenmektedir. Bu veriler dijital/ online veya fiziksel yollarla güvenli şekilde arşivlenmekte ve saklanmaktadır. Veri güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileriniz sağlık durumunuzun değerlendirilmesi, tanı ve tedavi, danışmanlık hizmetlerinden etkin şekilde faydalanabilmeniz ve akademik eğitim amaçlı nedenlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka aykırı amaçlar için işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Tedavi takibiniz yapılırken kural olarak yazılı izniniz (açık rızanız) olmadan hiçbir kurum veya kişiye bilgi verilmeyecektir. Anayasanın 20. maddesinin 3. Fıkrasında ve KVKK’nın 5/1- 6/2. maddelerinde, kişisel verilerin ancak kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Açık rıza KVKK’da belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza şeklinde tanımlanmıştır. KVKK’nın 5/2’de sayılan ( Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) hallerin varlığında veya 6/3’ de sayılan (Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.) hallerin varlığında ilgilinin açık rızasının aranmadan kişisel verilerinin işleneceği açıkça belirtilmiştir.

Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.

Açık ve yüksek intihar riski ve bunun gibi yaşamınızı veya başka kişilerin yaşamını tehdit eden durumlar, toplum sağlığının korunmasına yönelik yasanın belirlediği bildirimi zorunlu durumlar/hastalıklar dışında, yazılı izniniz alınmadan aile veya birinci dereceden yakınınıza dahi bilgi verilmemektedir. Ancak sayılan olağanüstü durumlarda yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kanunlara uyum sağlamak için KVKK m. 5/2/(a) ve KVKK m. 5/2/(ç) hükümleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizi adli merciler ile paylaşmaktayız. Açık rızanız doğrultusunda aile hekiminiz ile tıbbi bilgilerinizi paylaşmaktayız. Bunun yanında KVKK m. 5/2/(c-e-f) uyarınca hekim, hasta tarafından kendisine yöneltilmiş bir dava karşısında hastaya ait tıbbi verileri mahkemeye sunabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

Öz Nitelikli kişisel verileriniz KVKK m.6/3 kapsamında aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK kapsamında çıkartılan KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’e uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında verilerinizin silinmesi veya anonimleştirilmesini talep edebilirsiniz.

Veri sorumlusu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yönetmeliklerinden uygun olanı seçer. İlgili kişinin talebi halinde ise, gerekçesini açıklamak şartıyla uygun yöntemi seçer.

Veri sorumlusuna söz konusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırma yükümlülüğü getirilmiştir. Veri sorumlusu, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Yukarıdaki taleplerinizi bize aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz:

Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle veri sorumlusuna ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 1. sedatirgil.com adresinde bulunan veya size açık rıza formu ile birlikte verilen formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Bahçeli evler mh.Atatürk cd. Erdem st.A1 Blok 1B Zemin kat Altıeylül /Balıkesir adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz).
 2. sedatirgil.com adresinde bulunan veya size açık rıza formu ile birlikte verilen formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Bahçeli evler mh.Atatürk cd. Erdem st.A1 Blok 1B Zemin kat Altıeylül /Balıkesir adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
 3. sedatirgil.com adresinde bulunan başvuru formunun veya size açık rıza formu ile birlikte verilen formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun doktorsedatirgil @ gmail.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
 4. Muayenehaneye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi.

Başvuruda;

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak veri sorumlusuna iletmesi durumunda veri sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Başvuru sahibinden KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.

KVKK m. 14 uyarınca  başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İRGİL

E-Mail: doktorsedatirgil @gmail.com

Bahçeli evler mh. Atatürk cd. Erdem st.A1 Blok 1B Zemin kat Altıeylül /Balıkesir

www.sedatirgil.com

Tel : +905334141152

***Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilen başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi işlemidir.

Veri Sorumlusu:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İRGİL

E-Mail: doktorsedatirgil @gmail.com

Bahçeli evler mh. Atatürk cd. Erdem st.A1 Blok 1B Zemin kat Altıeylül /Balıkesir

www.sedatirgil.com

Tel : +905334141152

Translate »